Tree removal starts at Horsham’s Bradbury car park