Horsham scientist Pankaj Maharjan shares his success after leaving Nepal