Horsham Saints premiership lives long in Hallam's memory